ASSESSORAMENT LABORAL

 • Altes i baixes de treballadors, modalitats de contractes de treball, ajudes i contractes bonificats.
 • Estrangeria: Obtenció del permís de residencia i treball.
 • Empreses de nova creació: confecció de plans i projectes de nova activitat, sol.licitud pagament únic de la Prestació per Atur, ajudes i subvencions, inscripció a la Seguretat Social, LLei de Prevenció de Riscos Laborals, Subcontractació a la construcció.
 • Autònoms: individual, familiar, societari, "dependent" formalitzant contracte amb l'empresa principal.
 • Empleats de la llar: fixes i discontinus.
 • Artistes.
 • Esportistes professionals.
 • Registre d'empreses acreditades (R.E.A.).
 • Aplaçaments de quotes a la Seguretat Social.
 • Jubilació parcial, jubilació anticipada, jubilació total.
 • Incapacitat permanent: Parcial, Total, Absoluta, Gran invalidesa.
 • Viduetat i Orfandat.
 • Selecció de personal: assessorament i tramitació d'ofertes de treball. Borsa de treball.

 

 • Formació professional continua bonificada de treballadors: assessorament dins de l'amplia oferta de cursos disponibles, en les distintes modalitats: Presencial, online i a distància. Tramitació.Assessorament a la empresa en protocols d'actuació per l'establiment d'un bon clima laboral. Mesures per combatre l'absentime laboral. Col.laboració en la confecció de Plans d' Igualtat.
 • Confecció de nòmines amb aplicació del conveni col·lectiu corresponent. Cotització de quotes a la Seguretat Social.
 • Control de convenis col·lectius i les corresponents revisions.
 • Control de l'Incapacitat Temporal i confecció de documents per el cobrament en la modalitat de "pagament directe".
 • Expedients de Maternitat i Paternitat.
 • Tramitació I.R.P.F.: model 111 mensual per a grans empreses, model 111 trimestral, model 190 anual, certificats de retencions.
 • Expedients: sancions, acomiadaments, plec de càrrecs i descàrrecs.
 • E.R.O.: Expedient de regulació d'ocupació de suspensió, reducció de jornada i extinció.
 • Representació de l'empresa davant l'Inspecció de Treball.
 • Tràmits al Fons de Garantia Salarial (FOGASA)
 • Asistencia jurídica a l'empresa en demandes de treballadors, recursos davant els Tribunals Social i Contencios Administratiu, impugnació de resolucions de l'Administració.
 • Auditoria laboral.